Zapytanie ofertowe na: Dostawę tablic pamiątkowych i naklejek na sprzęt medyczny w ramach projektu o nr WND-RPSL.10.01.01-24-05H2/17 pn. „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury” w ramach konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 dla Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa nr UDA-RPSL.10.01.00-24-05H2/17-00.

Znak sprawy ZP/13/19

 

Pliki do popbrania

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie w wersji edytowlanej

Załączniki do zaproszenia

 

Wykaz złożonych ofert, informacja z dnia 21-06-2019 r.

 

Informacja o wybranych ofertach najkorzystniejszych, z dnia 24-06-2019 r.