Przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu o nr WND-RPSL.10.01.01-24-05H2/17 pn. „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury” w ramach konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 dla Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowa nr  UDA-RPSL.10.01.00-24-05H2/17-00.   

Znak sprawy ZP/24/18

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 2a do SIWZ

JEDZ

Informacja z dnia 11-10-2018 r. tj. zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Zmiana ogłoszenia (do pobrania)

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21-11-2018 r. do godz. 10:00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - w dniu 21-11-2018 r. o godz. 10:10.

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 06-11-2018 r.

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana do SIWZ, z dnia 15-11-2018 r.

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana do SIWZ, z dnia 06-12-2018 r.

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana do SIWZ, z dnia 14-12-2018 r.

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana do SIWZ, z dnia 20-12-2018 r.

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana do SIWZ, z dnia 08-01-2019 r.

 

Informacja o zmianie terminu skłądania i otwarcia ofert

Zmiana do SIWZ, z dnia 16-01-2019 r.

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana do SIWZ, z dnia 24-01-2019 r.

 

Informacja z dnia 25-01-2019 r.

W dniu dzisiejszym Zamawiający otrzymał oczekiwane odpowiedzi od Instytucji Zarządzającej w związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie planuje się kolejnej zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 01-02-2019 r.

 

Informcja o unieważnieniu części nr 13, 15,19 (brak ofert), z dnia 11-02-2019 r.

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w częściach nr 1-12, 14, 16-18; z dnia 21-03-2019 r.

Załącznik do informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych (ilość otrzymanych punktów wg kryterium oceny ofert), z dnia 21-03-2019 r. 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 20, z dnia 10-04-2019 r.