Zapytanie ofertowe na: Sukcesywną dostawę pojemników i worków jednorazowych na odpady medyczne dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu,  w okresie od dnia zawarcia Umowy do 28-02-2019 r. Znak sprawy ZP/31A/18

 

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Druk oferty

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania, z dnia 27-09-2018r.

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 02-10-2018r.

 

Inforormacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 05-10-2018 r.

Zgodnie z kryterium oceny ofert tj. 100% - cena, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 firmy PBI Sp.j.  z Częstochowy za cenę 17073,52 zł brutto.