Przetarg nieograniczony na: Dzierżawę analizatorów wraz z  dostawą odczynników do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/04A/18

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (opis i wykaz części)

 

Następuje zmiana pkt 1 w załączniku nr 1 do SIWZ:

Uwagi i wymogi Zamawiającego dot. wszystkich części zamówienia:

  1. Wszystkie proponowane wyroby medyczne muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wraz z Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, wyroby medyczne winny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – wymagane złożenie odpowiedniego oświadczenia na wezwanie Zamawiającego.

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, z dnia 16-04-2018 r.

Składanie ofert do 20-04-2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, II piętro - Sekretariat Dyrekcji.

Otwarcie ofert w 20-04-2018 r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, II piętro pokój - dział zamówień publicznych. 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 17-04-2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 20-2018 r.

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, z dnia 25-04-2018 r.