Informacja z dnia 04-04-2018 r.

Zamówienie dotyczy projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Nazwa projektu lub programu: "Podniesienie jakości leczenia chorób układu oddechowego w SPZOZ w Lublińcu poprzez skuteczną diagnostykę". NR RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Uwaga: na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego SPZOZ w Lublińcu nie posiada zawartej umowy na dofinansowanie. 

 

Przetarg nieograniczony na: Dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/11/18

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 

Zmiana do SIWZ, z dnia 04-04-2018 r.

Do załącznika nr 1 do SIWZ, do pkt 2 (tj. Przystosowanie (modernizacja/adaptacja) pomieszczenia pracowni RTG dla potrzeb nowego cyfrowego aparatu RTG z wyposażeniem) dopisuje się:

Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Zamawiający wymaga aby w pomieszczeniu opisowym: 

- oświetlenie powierzchni roboczej monitora było nie większe niż 15 lux, 
- ściany pomieszczenia powinny być wykończone ciemną, niepołyskliwą powierzchnią.