Przetarg nieograniczony na: „Usługę wykonywania technicznych, okresowych przeglądów i napraw aparatury i sprzętu medycznego SPZOZ w Lublińcu” Znak sprawy ZP/03/18

 

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

Zmiana SIWZ, dot. tylko części nr 37, z dnia 05-02-2018 r.

 

Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert i tym samym wyznacza nowe terminy tj.:

- oferty można składać do: 19-02-2018 r. do godz. 10:00

- otwarcie ofert nastąpi w dniu 19-02-2018 r. o godz. 10:10

Miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianom.

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 14-02-2018r.

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 19-02-2018 r. 

 

Sprostowanie do ww. informacji z otwarcia ofert:

Oferta Pana Waldemara Żuk (oferta nr 21) za cenę 1476,00 zł brutto została złożona na część nr 38 (defibrylatory w karetkach) a nie jak omyłkowo podano na część nr 36.

 

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych i częściach unieważnionych, z dnia 23-02-2018r.

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych,ofertach odrzuconych i częściach unieważnionych, z dnia 06-03-2018r.