Pliki do pobrania: 

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do zaproszenia 

Poniżej odpowiedzi na pytania, z dnia 15-05-2017r. 

1. W załączniku 2 podano ilość punktów do pomiarów wentylacyjnych. 
1.1. Z jaką częstotliwością chcą państwo żeby wykonywać pomiary  wentylacji na wskazanych punktach ?  

ODPOWIEDŹ: POMIARY NALEŻY WYKONAĆ RAZ W ROKU WRAZ Z PROTOKOŁEM WYDAJNOŚCI.

1.2. Czy udostępnicie państwo projekty z oczekiwanymi wartościami wydajności na poszczególnych punktach pomiarowych,

ODPOWIEDŹ: PROJEKTY WRAZ Z WYDAJNOŚCIAMI NA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH POMIAROWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DO WGLĄDU W DZIALE TECHNICZNYM SPZOZ.

1.3. Co w przypadku gdy zmierzona wartość odbiega od wartości projektowych?

ODPOWIEDŹ: INSTALACJE WYKONANE W ROKU 2007, 2011 ORAZ 2016 - WARTOŚCI NIE ODBIEGAJĄ OD  PROJEKTU.

1.4. Jaki jest dostęp do pomieszczeń w których należy wykonywać pomiary (swobodny - dostęp w dowolnym momencie ? czy utrudniony?)

ODPOWIEDŹ: DOSTĘP W DOWOLNYM MOMENCIE - NIE UTRUDNIONY.

1.5. W zakresie prac piszą państwo: stały zakres i kontrola działania - jak to interpretować? stała obecność pracownika naszej firmy czy kwartalne przeglądy i reakcja na zgłoszenia awaryjne?

ODPOWIEDŹ: W RAZIE AWARII WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO REAKCJI - PRZYJAZDU DO SIEDZIBY SPZOZ W LUBLIŃCU W DNI ROBOCZE W CIĄGU 4 GODZIN OD ZGŁOSZENIA.

PRZEGLĄDY KWARTALNE BEZ POMIARÓW WYDAJNOŚCI I ROCZNE Z POMIARAMI WYDAJNOŚCI URZĄDZEŃ SPORZĄDZA WYKONAWCA W FORMIE PAPIEROWEJ NA DOWOLNYM DRUKU Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEBNYCH ZAPISÓW.

1.6. Czy w przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzonych elementów wentylacji przewidują Państwo dodatkowe środki na ich usuwanie, naprawy lub wymianę? Czy wszystkie koszty (w tym usuwania usterek i wymiany elementów)  mają być przewidziane w ryczałtowej opłacie miesięcznej?

ODPOWIEDŹ: KOSZTY  USZKODZONYCH MATERIAŁÓW (BEZ ROBOCIZNY) POKRYWA ZAMAWIAJĄCY

1.7. Czy urządzenia których dotyczą przeglądy posiadają dokumentację, do której będzie można wpisywać wykonywane czynności ? Czy tą dokumentacje należy dopiero założyć i w jakiej formie?

ODPOWIEDŹ: W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM ZNAJDUJE SIĘ ZESZYT Z WPISAMI OSOBY, KTÓRA SERWISOWAŁA W DANYM DNIU URZĄDZENIA. BĘDZIE DALSZA KONTYNUACJA WPISÓW.

1.8. W zapytaniu jest wpis: "Wykonawca sporządzi protokół z badań instalacji wentylacji i klimatyzacji – kwartalny oraz roczny." Proszę o przesłanie przykładowego protokołu z poprzednich lat o którym mowa w tym punkcie, lub podanie zakresu, który ma być wyszczególniony w protokole i czy w zakresie tych badań są pomiary wydajności instalacji wentylacyjnych.

ODPOWIEDŹ: PRZYKŁADOWE PROTOKOŁY SĄ DOSTĘPNE DO WGLĄDU W DZIALE TECHNICZNYM SPZOZ.

1.9. W punkcie:  ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW punkt 1.4 jest napisane: 
"zabieranie z terenu SP ZOZ w Lublińcu wszelkich odpadów powstałych w czasie świadczenia usług," - czy chodzi również o zbieranie i utylizację zużytych filtrów po ich wymianie w centralach wentylacyjnych ? jeśli tak to proszę o podanie szacunkowej masy filtrów przeznaczonych do utylizacji przy jednorazowej wymianie.

ODPOWIEDŹ: UTYLIZACJA FILTRÓW JEST PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO.

 

 

 Wynik zapytania ofertowego, z dnia 01-06-2017r.