Programy Unijne

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

W dniu 27 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL podpisał z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lublińcu umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą

 

Informatyzacja SPZOZ w Lublińcu w celu podniesienia jakości świadczonych usług”

Numer projektu WND-RPSL.02.02.00-00-048/12-03

Numer umowy UDA-RPSL.02.02.00-00-048/12-00

Całkowita wartość projektu wyniosła 227.813,87 zł.

Wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 173.756,11 zł, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu.

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

 - zakup zestawów komputerowych (jednostka centralna, klawiatura, myszka, monitor) – 25 szt.,

 - zakup oprogramowania bazodanowego – 1 szt.

 - zakup drukarek A4 – 5 szt.,

 - zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 2 szt.,

 - zakup czytnnika kart chipowych – 2 szt.,

 - zakup access point z antenami i masztami – 2 szt.,

 - zakup serwera plików – 1 szt.,

 - zakup licencji na oprogramowanie pozwalające zarządzać tzw. ruchem chorych do obsługi Izby Przyjęć i Oddziałów Szpitalnych oraz prowadzenie statystyki – 1 szt.

 - zakup podpisu elektronicznego – 2 szt.,

 - promocja projektu: zakup tablic pamiątkowych, ogłoszenie w prasie lokalnej, naklejki na sprzęt komputerowy, informacja na stronie internetowej.

 - szkolenie pracowników SPZOZ w Lublińcu (cross-financing) – 177 osób.

Realizacja projektu pozwoli uzyskać następujące korzyści:

 - uproszczenie procedur wewnętrznych SPZOZ w Lublińcu oraz ograniczenie działąń nadmiernie biurokratycznych

 - szybki transfer danych pacjenta pomiędzy Izbą Przyjęć a Oddziałami Szpitalnymi,

 - wysoka dostępność informacjiosobowych odnośnie jednostek chorobowych, procedur leczenia, etc.,

 - skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie pomocy medycznej oraz uzyskanie informacji zwrotnej, dokumentacji, zaświadczeń, minimalizacja błędu administracyjnego,

 - poprawa jakości statystycznej informacji medycznej.


W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Pozyskanie ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu”.


Umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-104/08-00 została podpisana 24 czerwca 2009 roku

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniósł 85% tj. 305 796 zł.

Całkowita kwota projektu wyniosła 359 760 zł.

Realizacja powyższego projektu przyniosła następujące korzyści:

- wysoki standard techniczny ambulansów oznacza wysoką gotowość do interwencji i szybki dojazd do pacjentów oraz ich szybki transport do szpitala,
- krótki czas oczekiwania na karetkę zwiększa efektywność w ratowaniu życia, co z kolei powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa,
- niskie ryzyko wypadku z powodu niesprawnej karetki oraz awarii w trakcie dojazdu poszkodowanego lub transportu chorego,

- nowy i niezawodny sprzęt medyczny w wyposażeniu znacznie zmniejsza ryzyko,że z powodów technicznych pacjentowi nie zostanie udzielona niezbędna pomoc.