Uncategorised

Logowanie do systemu:(kliknji...)

 

 

 • § 1 Regulamin korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego
 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego udostępnianego przez SPZOZ w Lublińcu.
 2. Szpitalny Portal Informacyjny jest środowiskiem komunikacji służącym do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami a SPZOZ w Lublińcu.
 • § 2 Postanowienia ogólne
 1. Ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego mogą korzystać tylko Użytkownicy którzy dokonali rejestracji.
 2. Każdy Użytkownik Szpitalnego Portalu Informacyjnego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkowanie Szpitalnego Portalu Informacyjnego oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych na strony Szpitalnego Portalu Informacyjnego odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.
 5. SPZOZ w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzane przez Użytkownika, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nich z udostępnionych informacji.
 • § 3 Rejestracja Użytkownik

1.Korzystanie ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego następuje po: 1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego, potwierdzeniu rejestracji użytkownika,autoryzacji użytkownika przez pracownika SPZOZ w Lublińcu.

 • § 4 Wyrejestrowanie / zawieszenie konta

1.SPZOZ w Lublińcu może zablokować konto Użytkownika do Szpitalnego Portalu Informacyjnego ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 1. nieprawidłowego korzystania z Portalu, otrzymania informacji o niemożności dalszego wykorzystania Szpitalnego Portalu Informacyjnego przez Użytkownika, na wniosek Użytkownika. 2. Odblokowanie zablokowanego konta następuje na wniosek Użytkownika. 3. SPZOZ w Lublińcu zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont Użytkownika, którego działania będą niezgodne z niniejszym Regulaminem.

 • § 5 Zasady bezpieczeństwa

1.Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami trzecimi.

2.Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w Szpitalnym Portalu Informacyjnym, w tym za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

3.Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie informować SPZOZ w Lublińcu o każdym przypadku: 1. nieprawidłowego lub nietypowego działania Szpitalnego Portalu Informacyjnego, 2. utraty loginu i hasła, 3. nieprawidłowego lub nietypowego działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, dotyczących Szpitalnego Portalu Informacyjnego lub zawartych w nim danych, nieautoryzowanego korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego,

4.wykorzystywania danych zawartych w Szpitalnym Portalu Informacyjnym przez osoby nieuprawnione lub do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie,

5.potrzebie wyłączenia dostępu do Szpitalnego Portalu Informacyjnego. Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. SPZOZ w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Szpitalnego Portalu Informacyjnego z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła.

 • § 6 Funkcjonowanie Szpitalnego Portalu Informacyjnego

1.SPZOZ w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Szpitalnego Portalu informacyjnego wynikający z przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych.

2.SPZOZ w Lublińcu zastrzega sobie prawo przerw w pracy Szpitalnego Portalu Informacyjnego niezbędnych do jego konserwacji lub aktualizacji.

 • § 7 Przepisy końcowe

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Szpitalnego Portalu Informacyjnego i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

2.Fundusz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Szpitalnego Portalu Informacyjnego.

3.Zastosowanie mają przepisy: 1. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), 2. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402), 3. Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr .90, poz. 631, ze zm.). 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu 42-700 przy ul. Sobieskiego 9, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu (34) 35 06 380, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004716, numer NIP: 5751653596, REGON: 000310083.

Inspektor Ochrony Danych – z którym można się skontaktować pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod numerem telefonu: 537 926 362 lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty, z którymi Administrator Danych Osobowych podpisał umowę powierzenia, w szczególności podmioty zewnętrzne wspierające w realizacji świadczeń zdrowotnych (lekarze na umowach cywilnoprawnych, firmy serwisujące systemy teleinformatyczne i urządzenia diagnostyczne, podmioty świadczące usługi transportu medycznego oraz wykonujące niektóre badania diagnostyczne), a także podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i niszczenia.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator Danych Osobowych nie będzie stosował  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora Danych Osobowych działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.